تولید و فروش تخصصی ظروف چوبی

ویژگی‌های اختصاصی چوب ۱

ویژگی‌های اختصاصی چوب

 

ویژگی های اختصاصی چوب ۱

چوب یک ماده طبیعی با منشأ بیولوژیک (زنده) است؛ بنابراین، در مورد چوب باید به دو خاصیت بنیادی و انحصاری توجه کرد:

۱- از آنجا که دو فرد هرگز یکسان نیستند و یا دو سیب از یک درخت و حتی یک شاخه نیز هرگز کاملاً مشابه و یکسان نمی باشند و خصوصیات و ویژگی های دو قطعه چوب حتی از ساقه یک درخت نیز کاملاً یکسان نخواهند بود.

شایان ذکر است که این عدم یکنواختی محدود ظاهر چوب نیست، بلکه باعث به وجود آمدن خواص متفاوتی می گردد.

 

۲- چوب از سلول هایی تشکیل  شده که این سلول ها زمانی زنده بوده و نقش بیولوژیکی را ایفا می کرده اند.

ساختمان این سلول ها با توجه به وظیفه ای که داشته اند متفاوت است، به دلیل این که از کنار یکدیگر قرار گرفتن این سلول های متنوع، چوب به وجود آمده است.

چوب ماده‌ای «هرسو نایکسان» است بدین معنی که خواص آن در جهت های مختلف متفاوت است.

 

اغلب سلول های چوب به شکل لوله های بلند و باریک هستند که در جهت محور ساقه درخت و به طور موازی قرار گرفته اند.

 

در شکل زیر یک قطعه چوب سوزنی برگ نشان داده شده است که در آن قرار گرفتن موازی سلول های بلند قابل رؤیت است.

 

 

در چوب پهن برگان نظیر راش، بلوط و… تنوع سلول ها زیادتر است و چندین نوع سلول با وظیفه های بیولوژیک متفاوت وجود دارد، ولی در چوب سوزنی برگان نظیر «نراد»، «نوئل»، «کاج» تنوع سلولی کم تر بوده و در آن میان، تراکئید از همه واضح تر است.

هم چنین، درخت همانند انسان هر ساله رشد طولی و قطری دارد.

رشد قطری درخت به صورت دایره های هم مرکزی قابل رؤیت است که درختان با رویش قطری بهاره و تابستانه مجزا، هر «دو دایره» و در درختانی که رویش قطری بهاره و تابستانه مجزا ندارند هر «یک دایره» نشان دهنده رشد قطری سالیانه است.

اگر درخت دارای چوب پراکنده آوند باشد مرز مشخصی بین رویش بهاره و تابستانه وجود ندارد، به شکل زیر توجه کنید.

 

 

 

 

در درختان بخش روزنه‌ای، در فصل بهار که مواد غذایی بیشتری در دسترس درخت است میزان رویش زیادتر بوده به دلیل نیاز به انتقال مواد غذایی بیشتر در درخت، حفره سلولی بزرگ تر و ضخامت دیواره سلول کمتر است و در نتیجه رنگ چوب روشن‌تر خواهد بود، اما در فصل تابستان که از میزان مواد غذایی درخت کم می‌شود حفره سلولی کوچک تر شده، سلول ها دارای دیواره ضخیم تر هستند؛ بدین ترتیب، چوب تیره تر است.

در این حالت هر دو دایره رویش (یکی بهاره روشن و دیگری تابستانه تیره) نشان دهنده رویش قطری یک سال است که در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 

«هرسو نایکسانی» در چوب: برای روشن شدن ساختمان چوب در خصوص مقاومت های مکانیکی آن یک قطعه چوب را از یک قسمت ساقه درخت در نظر بگیرید (به شکل زیر توجه کنید)، طرز قرار گرفتن سلول ها و اجزای تشکیل دهنده چوب در جهت‌های مختلف باعث بوجود آمدن خواص متفاوت در آن جهت ها خواهد شد.

 

 

در چوب سه جهت اصلی را می توان مشخص کرد:

الف) جهت طولی یا محوری (L):

که موازی با محور اصلی درخت است و اغلب سلول های چوب موازی با این محور قرار گرفته اند.

در شکل بالا جهت طولی با حرف L نشان داده شده است.۱

ب) جهت مماسی (T): که جهت مماس بر دایره های رویش سالیانه است در شکل بالا جهت مماسی؛ با حرف (T) نشان داده شده است.۲

ج) جهت شعاعی (R): جهت شعاعی عمود بر جهت مماسی (دایره های رویش سالیانه) و در جهت شعاع دایره های سطح مقطع درخت است جهت شعاعی دایره‌های رویش سالیانه را قطع کرده و در شکل بالا با حرف (R) نشان داده شده است.۳

 

لطفا برای ادامه به مقاله ویژگی های اختصاصی چوب ۲ کلیک کنید

 

۱- منبع: (مخفف کلمه انگلیسی «Lonjitudinal»، به معنی  طولی یا محوری است؛ که اصطلاحاً به آن در ستون عرضی گفته می شود.)

۲- منبع: (مخفف کلمه انگلیسی «Tangential»، به معنی مماس است)

۳- منبع: (مخفف کلمه انگلیسی «Radial»، به معنای شعاعی است)

خروج از نسخه موبایل