ویژگی‌های اختصاصی چوب ۲

ویژگی‌های اختصاصی چوب

ویژگی‌های اختصاصی چوب ۲

قبل از خواندن این مقاله، می توانید مقاله ویژگی‌های اختصاصی چوب ۱ را مطالعه فرمایید.

پهن برگان و سوزنی برگان

معمولاً گونه های درختی چوبده به گروه بزرگ «پهن برگان» و «سوزنی برگان» تقسیم می‌شوند.

پهن برگان، اکثراً سخت چوب، نقش دار، دارای برگ های درشت و پهنی هستند و در مناطق معتدله خزان کننده اند مانند بلوط، راش، افرا و…در حالی که سوزنی برگان اکثراً نرم چوب، بدون نقش و دارای برگ های سوزنی شکل می باشند که به جز چند گونه مانند لاریکس خزان نمی کنند، مانند کاج، سرو، نراّد و…

مقاطع چوب

معمولاً مطالعات مربوط به خواص و شناسایی چوب در سه برش یا مقطع؛ عرضی، شعاعی و مماسی انجام می‌شود، زیرا اغلب خصوصیات چوب در این سه مقطع متفاوت هستند.

مقطع عرضی با قطع تنه عمود بر محور طولی درخت به دست می آید.

مقطع شعاعی و مماسی هر دو طولی و عمود بر مقطع عرضی هستند و با برش تنه درخت در جهت موازی با محور طولی درخت به دست می آیند.

با این تفاوت که برش مماسی در جهت مماس بر دوایر سالیانه و برش شعاعی در جهت موازی با پرده های چوبی یا عمود بر دوایر سالیانه می باشد.

 

ویژگی‌های اختصاصی چوب

در درختان پس از سپری شدن مدت زمانی از عمر آنها چوب برون و چوب درون مشخص و یا نامشخص تشکیل می‌گردد که در مقطع تنه، چوب درون به رنگ تیره در قسمت داخلی و چوب برون به رنگ روشن در قسمت بیرونی قابل رؤیت می باشد.
این سه مقطع در شکل زیر نشان داده شده است.

 

ویژگی‌های اختصاصی چوب

چوب های غیر طبیعی یا واکنشی

معمولاً در قسمت های خمیده ی تنه و قسمت فوقانی و زیرین شاخه‌های درخت، چوبی تشکیل می شود که خصوصیات آن با چوب طبیعی و نرمال کاملاً فرق دارد.

این گونه چوب‌ها در سوزنی برگان به «چوب فشاری» و در پهن برگان به «چوب کششی» معروف است و بسیاری از ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و… واکنشی با چوب نرمال فرق دارد.

علت اصلی این تغییرات را می توان دانسیته بالای چوب واکنشی نسبت به چوب نرمال دانست.

چوب فشاری که در قسمت زیرین تنه خمیده و شاخه های درختان سوزنی برگ به وجود می‌آید و وضعیت برون مرکزی را در مقطع عرضی به وجود می آورد.

 

 

ویژگی‌های اختصاصی چوب ۱

چوب کششی در قسمت فوقانی تنه خمیده و شاخه های درختان پهن برگ در تشکیل می‌شود و از خصوصیات بارز آن این است که هنگام بریده شدن، به ویژه در چوب های تر، چوب به شکل کرکدار در می آید که در نتیجه اره کشی آن بسیار دشوار می‌شود در مقاطع عرضی این چوب نیز برون مرکزی مشاهده می گردد.

 

ویژگی‌های اختصاصی چوب

منبع: (استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۲۴).

 

 

ارسال دیدگاه